Omgangs- en gedragsregels

1. Gewenst, respectvol gedrag

Binnen een judovereniging heb je te maken met intimiteit, er is immers vaak sprake van lichamelijk contact. Het actief hanteren en uitdragen van omgangs- en gedragsregels helpt om overschrijding van grenzen te voorkomen. Er zijn algemene omgangsregels en gedragsregels. In de onderstaande tekst wordt een en ander uitgelegd.

Omgangsregels
Deze algemene omgangsregels zijn voor iedereen binnen de vereniging van toepassing:

 • Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de club.
 • Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
 • Ik val de ander niet lastig.
 • Ik berokken de ander geen schade.
 • Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
 • Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
 • Ik negeer de ander niet.
 • Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
 • Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee.
 • Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
 • Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
 • Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.
 • Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen.
 • Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp.
 • Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meldt dit zo nodig bij het bestuur.

Gedragsregels
Deze gedragsregels zijn voor trainers en andere begeleiders in de sport. Het bekendmaken van de ‘Gedragsregels begeleiders in de sport’ laat zien dat een club werk maakt van het tegengaan van Seksuele Intimidatie en dat kan preventief werken. Daarbij is het belangrijk dat iedereen die betrokken is bij de club op de hoogte is van deze gedragsregels. Het is dus goed om als bestuur dit te delen met je leden, bijvoorbeeld via de website of bijeenkomsten. De gedragsregels vormen - aangevuld met de omgangsregels - een richtlijn voor de omgang tussen sporters en begeleiders. Deze gedragsregels zijn anders dan omgangsregels afdwingbaar. Als een of meerdere gedragsregels overtreden wordt, dan kan een tuchtprocedure met tuchtrechtelijke sancties volgen vanuit de JBN.


Hieronder is een overzicht gegeven van de ‘Gedragsregels begeleiders in de sport’ zoals vastgesteld binnen de georganiseerde sport:

 • De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen.
 • De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.
 • De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of Seksuele Intimidatie tegenover de sporter.
 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 • De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 • De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook.
 • De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 • De begeleider heeft de plicht - voor zover in zijn vermogen ligt - de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van Seksuele Intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 • De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 • De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.
 • In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen

(‘Gedragsregels begeleiders in de sport’ zoals vastgesteld in de Blauwdruk Tuchtreglement Seksuele Intimidatie in de AV van NOC*NSF van 15 november 2011).

2. Pestgedrag oplossen

Bij pestgedrag volgen we het pestprotocol.
Vind je het om verschillende redenen moeilijk om dit met de betreffende persoon of met de trainer te bespreken, dan kun je bij de vertrouwenspersoon terecht.

3. Situaties van seksuele intimidatie oplossen

Als er zich een situatie voordoet waarin een lid zich toch seksueel geïntimideerd voelt kan deze terecht bij de vertrouwenspersoon van onze club. Deze is te bereiken via vp@judoclubsevenum.nl. Deze persoon is opgeleid om dergelijke uiteenlopende situaties in te schatten en de bijbehorende procedures te starten en te begeleiden.


De vertrouwenspersoon kan je begeleiden bij het melden van het voorval bij het bestuur van de vereniging, bij de JBN en bij het melden bij de politie. Wanneer begeleiders iets weten, zijn zij verplicht dit te melden bij het bestuur van de vereniging. Het bestuur is vervolgens verplicht dit te melden bij de JBN. Meldingen van seksuele intimidatie kunnen ook direct worden gedaan bij de JBN.


Als slachtoffer kun je besluiten om een tuchtzaak te beginnen, een tuchtrechter doet dan uitspraak. De dader kan dan op de lijst van ontuchtplegers in de sport komen en mag niet meer werkzaam zijn in de sport.   


Wil je er liever eerst met iemand anders over praten? Neem dan contact op met het Centrum Veilige Sport tel. 0900 – 202 5590 of kijk op de website voor meer informatie. Dit is een gratis telefoonnummer, bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.30 uur. Hier zijn meerdere medewerkers en vertrouwenspersonen bereikbaar voor gesprekken, advies en meldingen. Centrum Veilige Sport maakt deel uit van NOC*NSF.

4. Sancties

Een aantal van de sancties zijn voor de club extern, denk hierbij aan een vervolging voor overtreding van artikelen uit het Wetboek van Strafrecht, uitspraak door een tuchtrechter.


Wel kunnen interne sancties na overleg met de vertrouwenspersoon door het bestuur opgelegd worden. Het bestuur stelt hierbij het collectieve belang van haar leden boven eventueel individueel belang van een lid.